จ.ตราด โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่และเก่า ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2562 กว่า 800 คน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จ.ตราด

0
319

จ.ตราด โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่และเก่า ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2562 กว่า 800 คน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จ.ตราด วันที่ 1 พ.ย. 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายสําเนา บุญมาก ผอ.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานในการเปิดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทั้งใหม่และเก่า ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึษา 2562 กว่า 800 คน พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายใหม่ๆของผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้กล่าวว่า เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนตระถึงบทบาทหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานและเป็นที่พึ่งของบุตรหลานและเพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเทคนิควิธีการเลี้ยงดูแลบุตรหลานในสังคมยุคใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีต่อบุตรหลานของท่านมองในส่วนที่ดีของบุตร สําหรับที่บกพร่องก็ยินดีร่วมมือปรับปรุงแก้ไข พร้อมให้ครูอาจาย์ให้ความสนใจในการเรียนการสอนบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษาและรับทราบแนวนโยาบของโรงเรียน การแจ้งผลการเรียนและภาคเรียนที่ผ่านมาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระดมทรัพยากรการศึกษาการเล่าเรียรต่างๆเพื่อชี้แจงแนวทางในการปฎิบัติงานให้กับผู้ปกครองและนักเรียนให้ทราบ พร้อมด้วยแจ้งผลงานที่ผ่านมาภายในโรงเรียนการดําเนินงานตลอดมา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานอื่นๆทั้งผู้ปกครองนักเรียนที่ได้เข้าประชุมให้รับทราบ รวมทั้งแจ้งงบประมาณในการก่อสร้างห้องเรียนใหม่ให้รับทราบ พร้อมแจ้ง อัตราจ้างครูต่างชาติและอุปกรณ์ภายในโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนให้รับทราบปัญหาต่างๆภาย.ในโรงเรียนพร้อมจ่ายค่าเทอมเป็นต้น/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี รายงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด