ทต.อุดมศักดิ์สร้างเสริมศักยภาพผู้พิการในวัน “คนพิการสากล” ปี 2563

0
146
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

ทต.อุดมศักดิ์สร้างเสริมศักยภาพผู้พิการในวัน “คนพิการสากล” ปี 2563
ในวันนี้ 2 ธ.ค.62 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครง การ “วันคนพิการสากล” ปี 2563 ตามนโยบายบริหารของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนพิการและครอบครัว การสร้างขวัญและกำลังใจให้คนพิการและครอบครัวเกิดความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองและมีทัศนคติที่ดีต่อการดำ เนินชีวิต
โดยได้รับเกียรติจาก นายสถิระ เผือกประพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 8 จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพบปะและบรรยายพิเศษให้กับคณะของผู้พิการเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ให้รู้ถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ที่ไม่สามารถแยกแยะได้ มนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเองด้วยกันทั้งสิ้น
สำหรับโครงการ “วันคนพิการสากล” ของเทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 นี้จัดขึ้นเนื่องจาก เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง ตรงกับความต้องการที่จำเป็นของคนพิ การ ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพของคนพิการ ครอบคลุมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และมีโอกาสได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นเพื่อสนับสนุนคนพิการให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างจริงจังและมีประสิทธิ ภาพ จึงได้จัดทำโครงการวันคนพิการสากล เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ขึ้นในวันนี้ จำนวน 80 คน เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้ออกมาแสดงศักยภาพและมีส่วนร่วมในสังคม และประการสำคัญเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการและครอบครัวรู้สึกมีคุณค่าในตนเองด้วยการจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การจัดการความ เครียด และกิจกรรมสร้างเสริมสุขเพื่อคนพิการ
โดยมี อาจารย์คณิต บุญยงค์ และทีมวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญและความชำนาญด้านการจัดกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมมาบรรยายให้ความรู้ ในวันนี้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก