จ.น่าน พ.ท.สุกิต อินยาศรี สัสดีอำเภอเมืองน่าน แจ้งเตือนให้ชายที่มีสัญชาติไทยเกิด พ.ศ.2545 ที่ยังไม่ไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน และทหารกองเกินเกิด พ.ศ.2542 ที่ยังไม่ไปแสดงตนรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ให้ไปลงบัญชีฯ และรับหมายเรียกฯ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

0
368
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

จ.น่าน พ.ท.สุกิต อินยาศรี สัสดีอำเภอเมืองน่าน แจ้งเตือนให้ชายที่มีสัญชาติไทยเกิด พ.ศ.2545 ที่ยังไม่ไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน และทหารกองเกินเกิด พ.ศ.2542 ที่ยังไม่ไปแสดงตนรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ให้ไปลงบัญชีฯ และรับหมายเรียกฯ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ตามรายชื่อที่แจกจ่ายให้ในที่ประชุมฯ)
2. การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกทหาร ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกฯ ปี 2563 สามารถเข้ารับการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก 22 แห่งทั่วประเทศ สำหรับภาคเหนือมี 6 แห่ง คือ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก, รพ.ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์, รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง, รพ.ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่, รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย และ รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน,รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป,ใบสำคัญ แบบ สด.9,หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร และเอกสารทางการแพทย์ (ถ้ามี) ไปแสดงเป็นหลักฐาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียด..www.sassadee.rta.mi.th)
3. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประกาศรับสมัครบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการสอบชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนละ 10,000 บาทต่อปีการศึกษา เพื่อศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จนจบปริญญาตรี โดยมีคุณสมบัติกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง 24 มกราคม 2563 สมัครได้ที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน ในวันและเวลาราชการ โทร.054-600054 ต่อ 18 บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน