คุณสุภาพ สิริบรรสพ หัวหน้าสำนักกิจการพิเศษโรงพยาบาลน่าน/เลขานุการศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน จัดทำเวทีประชาเข้าใจการสร้างฝายมีชีวิต ให้กับ หน.ส่วนราชการ ผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ พื้นที่อำเภอสันติสุข ณ หอประชุมอำเภอสันติสุข อ.สันติสุข จ.น่าน

0
412
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

เมื่อ 3 ธ.ค. 62 เวลา 09.00 น. คุณสุภาพ สิริบรรสพ หัวหน้าสำนักกิจการพิเศษโรงพยาบาลน่าน/เลขานุการศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน , พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ร.ท. พิทักษ์พล จิตอารีย์ ผบ.ร้อย.ทพ.3205 /หน.ชุดวิทยากรครูฝายกรม ทพ.32 พร้อมกับครูฝาย ร้อย ทพ.3205 ร่วมกับทีมพลเมืองอาสาประชารัฐอำเภอสันติสุข จัดทำเวทีประชาเข้าใจการสร้างฝายมีชีวิต ให้กับ หน.ส่วนราชการ ผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ พื้นที่อำเภอสันติสุข ณ หอประชุมอำเภอสันติสุข อ.สันติสุข จ.น่าน โดยมี นาย พงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอสันติสุขเป็นประธาน ผลการปฏิบัติดังนี้ 1.การทำเวที ประชาเข้าใจผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจและจะนำข้อมูลไปหารือกลับราษฏรในชุมชนต้องการสร้างจะประสานขอชุดวิทยากรครูฝายไปทำเวทีประชาเข้าใจอีกครั้ง
2.การสร้างฝายมีชีวิตวังเหิบหลวง บ.ป่าแลว ต.ป่าแลวหลวง ทางอำเภอจะหารือกับผู้นำชุมชนอีกครั้งได้ผลประการใดจะแจ้งให้ทราบ
แล้วเสร็จเมื่อเวลา1100 น. บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน