จ.สกลนคร…สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เลื่อ่นประชุมใหญ่วิสามัญฯ ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเจริญศิลป์ จำกัด ไม่ครบองค์ประชุม

0
276
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

จ.สกลนคร…สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เลื่อ่นประชุมใหญ่วิสามัญฯ ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเจริญศิลป์ จำกัด ไม่ครบองค์ประชุม
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี ขานพล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแล้วตามมาตรา 80 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเจริญศิลป์ จำกัด โดยมีนายกัณหา สืบศรี ตำแหน่งรองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ราย จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 77 ราย จึงถือว่าการประชุมในครั้งนี้ไม่ครบองค์ประชุม และได้กำหนดนัดประชุมครั้งที่สอง ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินให้แล้วเสร็จเพื่อรายงานนายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป
/////////////////// ทีม ข่าว นสพ.คน นคร สกล …รายงาน