จ.จันทบุรี-วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดกิจกรรม OPEN House เปิดโอกาสให้ความรู้การศึกษาสายอาชีพ สนองนโยบายรัฐบาลรองรับตลาดแรงงานที่มีความต้องการผู้จบอาชีวะศึกษาจำนวนมาก

0
221
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

จ.จันทบุรี-วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดกิจกรรม OPEN House เปิดโอกาสให้ความรู้การศึกษาสายอาชีพ สนองนโยบายรัฐบาลรองรับตลาดแรงงานที่มีความต้องการผู้จบอาชีวะศึกษาจำนวนมาก
วันนี้ ( 4 ธ.ค.62 ) ที่วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดจันทบุรี นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดจันทบุรีได้กล่าวต้อนรับ นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 จากสถานศึกษาจาก 90 โรงเรียนพร้อมผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม OPEN House โครงการเยี่ยมชมสถานศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาและสนใจเรียนต่อสายอาชีพได้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรการเรียนการสอนสายอาชีวะของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ที่เปิดสอนทั้งระบบปกติ ปวช. / ปวส. ระบบทวิภาคี และระดับปริญญาตรี โดยแบ่งเป็นประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 8 สาขา อาทิ ช่างก่อสร้าง,ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อมโลหะ,ช่างไฟฟ้ากำลัง,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์,สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ / ประเภทวิชาพาณิชย กรรม อาทิวิชาการบัญชี,การตลาด,เลขานุการ,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การจัดการสำนักงานและการจัดการทั่วไป / ประเภทศิลปกรรม /ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองที่ประสงค์ให้บุตร หลาน เข้าศึกษาต่อสายอาชีวะเพื่อรองรับตลาดแรงงานสนองนโยบายรัฐบาล ภายใต้แนวคิด อาชีวศึกษา ฝีมือชน คนสร้างชาติ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก