รร.สัตหีบเขตกองเรือยุทธการจัดกิจกรรมOPEN HOUSEให้นักเรียนแสดงผลงานความสามารถ ที่ กิจการโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

0
444

รร.สัตหีบเขตกองเรือยุทธการจัดกิจกรรมOpen Houseให้นักเรียนแสดงผลงานความสามารถ
ที่ กิจการโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี สุรชัย เจริญรบ ผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Open Houseการแสดงผลงานของนักเรียน โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิด
นายสุรพล ศรีพยัคฆ์ รองผู้อำนวยการฯ กล่าวว่า ในวันนี้ปัจจุบัน กิจการโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประศึกษาปีที่ 6มีนักเรียนทั้งสิ้น 950คน บุคลากรทางการศึกษาจำนวน 57คน จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนโดยองค์รวม การปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการให้ครบทุกค้น และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา นอกจากนี้กิจการโรงเรียนสัตหีบ มุ่งนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การสร้างราฐานคุณภาพชีวิตทั้งการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน ในห้องเรียน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนการจัดกิจกรรม Open house ในวันนี้ เป็นการแสดงผลงานของนักเรียนตลอดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ซึ่งประกอบด้วยการแสดงผลงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ การจัดปัยนิเทศ เกมการศึกษา การแสดงผลงานนักเรียน กิจกรรมนันทนาการการแสดงบนเวที
พลเรือตรี สุรชัย เจริญรบ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชม บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกท่าน ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมOpen House ขึ้นในวันนี้ปัจจุบันการศึกษา เป็นกระบวนการที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง ในด้านตง ๆตลอดชีวิต และเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคม ซึ่งก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0จะเห็นว่า ความก้าวหน้าทางการสื่อสารด้านภาษา เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การได้รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนวัฒนธรรมต่างชาติ มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคน ในสังคมเป็นอย่างมาก หากสถานศึกษา ตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของนักเรียนการจัดกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนการสอนด้วยรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายนอกเหนือจากการเรียนการสอน ในห้องเรียน นั้น แสดงให้เห็นว่ากิจการโรงเรียนสัตหีบมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการเรียนการสอนในแนวทางที่ดีขึ้น และเป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการผลของการจัดกิจกรรมในวันนี้ คาคว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเป็นการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นขอชื่นชม ผลงานทุกชิ้นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8กลุ่ม ที่นำมาแสดงในวันนี้ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ตลอดจนคณะกรรมการเครือข่ายฯหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก