กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มอบเกียรติบัติ เด็กประพฤติดี มีค่านิยม ตามโครงการคัดเลือก เด็กนักเรียน เพื่อรับประกาศ เกีรติคุณ ” วัฒนธรรมวินิต ” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

0
864

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.
กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มอบเกียรติบัติ เด็กประพฤติดี มีค่านิยม ตามโครงการคัดเลือก เด็กนักเรียน เพื่อรับประกาศ เกีรติคุณ ” วัฒนธรรมวินิต ”
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2563
สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กนักเรียน จำนวน 1 คน เพื่อรับประกาศเกียรติคุณ ” วัฒนธรรม วินิต “จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติเด็กที่มี ความประพฤติดี มีคุณธรรม ในการดำเนินชีวิต สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ให้กับบุคคลอื่นได้ ซึ่งทางกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือก นางสาวเนาวรัตน์ แก้วละเอียดนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรัทธาสมุทรเข้ารับประกาศเกียรติคุณดังกล่าว
และในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดพิธีมอบ เกียรติบัตรให้กับนักเรียนจากสถานศึกษา ที่ส่งผลงานเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ฯ ทุกคน โดยนายชรัส บุญณสะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ให้กับ นักเรียน 68 คนจาก 68 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การคัดเลือกเด็กเพื่อรับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต ” ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม