นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (FIELD DAY) ปี 2563

0
519

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ ศูนย์ข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แปลงใหญ่ลิ้นจี่ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา โดยมีนายอาคม ศรีประพงศ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน เพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกรเข้าสู่ฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร จึงได้จัดให้มีการดำเนินงานกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในวันนี้ เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนเกษตรกรใน 4 กิจกรรม ได้แก่ องค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากสามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกร รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของตนเองกระบวนการเรียนรู้จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญคือหากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ต่างๆ ให้เกษตรกรเข้าถึงและเกิดการประยุกต์ใช้ ก็จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้และเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นที่พึ่งพาและช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงต่อไป