นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2563

0
281

วันนี้ (12 มกราคม 2563) เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมี พล.ต. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 27 พล.ต.ต. ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วม

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ประเทศไทยจะมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าค่าปกติ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้ง ประกอบกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรณรงค์ให้ประชาชน ภาคเอกเชน องค์กรการกุศล มูลนิธิต่างๆ ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด
ดังนั้น เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ในการสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงขั้นตอน กลไก การปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาคราชการ
2.เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
3. เพื่อบูรณาการ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างทั่วถึงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา และภาคประชาสังคม
โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
– มณฑลทหารบกที่ ๒๗
– กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
– เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
– แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
– แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด
– องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
–   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
– โครงการชลประทานร้อยเอ็ด
– โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง
– โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่
– สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด
– การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง สาขาสุวรรณภูมิ และสาขาพยัคฆภูมิพิสัย
– สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
– สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
– สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
– สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด
– สำนักงาน คปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด
– บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดสาขาร้อยเอ็ด
– สมาคมแสงธรรมรัตน์การกุศล (กู้ชีพอโสก)
– สมาคมนครสาเกตกุศลสงเคราะห์
– องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
– องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
– องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
– องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
– ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่นและภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดร้อยเอ็ด ทุกภาคส่วน