ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอสันติสุข นายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ได้มาเป็นประธานในการประชุมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของอำเภอสันติสุข ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

0
277
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

น่าน เมื่อวันที่ 14 มกราค ม 2563 ณ
ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอสันติสุข
นายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ได้มาเป็นประธานในการประชุมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของอำเภอสันติสุข ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและป้องกัน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ภัยแล้งในแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอสันติสุขและหาแนวทางแก้ไขปัญหา และหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เครดิต ลุงอุ๋ยส์ บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน