สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานีอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกับยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค6 โดยสมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานีจัดฝึกอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกับยาเสพติด ประจำปี 2562

0
430
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานีอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกับยาเสพติด
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค6 โดยสมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานีจัดฝึกอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกับยาเสพติด ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 13.00น. วันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ (มดแดง) อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานีนายนฤพล เหลืองพฤกษชาติ นายกสมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกับยาเสพติ ปีงบประมาณ เพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพเด็กนักเรียนมัธยม ปี 2 ประจำปี 2562 ในพื้นที่ภาค 6 จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
โดยมีวิทยากรให้การอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดถึงพิษภัย โดยมี พ.ต.ท.เรืองยศ คำอินทร์ รอง ผกก.ป.ส.ภ.ทัพทัน นายอดิศักดิ์ อินทรชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ นายฐกฤต ธีรผาติ นายสมศักดิ์ พูลสุขเสริม นายสมพงษ์ อินทร์มา และนายพชร พัสกุล วิทยากรอบรมให้ความรู้

สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่หลัก ในการวางกรอบทิศทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เห็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้กับทุกกลุ่มที่มีโอกาส เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กมัธยม เนื่องจากเด็กมัธยมเป็นช่วงอายุ ที่มีการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ให้ทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยได้ดำเนินแผนงานการสนร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กมัธยม มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการทางความคิด ความรู้สึกและการกระทำ มีความเข้มแข็งอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย ให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ไขปัญหาเป็น อยู่กับผู้อื่นเป็น และมีความสุขเป็น ซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้เด็กห่างไกลจากยาเสพติดและปัญหาสังคมอื่น ๆ ไปตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ ก็เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมองในเด็มัธยม ได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดทฤษฎี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กมัธยม และสร้างความตระหนัก ได้เล็งเห็นความสำคัญว่า การพัฒนาทักษะสมอง เป็นการวางรากฐานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระยะยาว และร่วมกันจัดทำแผนการสอน เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับครูในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กมัธยมในแต่ละพื้นที่ ต่อไป
โดยทางสมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี ได้มีการแบ่งเด็กนักเรียน ออกมาเป็น 5 กลุ่มพร้อมกับมีการตั้งกระทู้ว่าโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอกภัยยาเสพติด โดยให้เด็ดนักเรียนที่แบ่งกลุ่มจำนวน 5 กลุ่ม ให้ทุกคนออกความคิดแล้วเขียนลงในกระดาษชาร์ท และให้ออกมาอธิบายในความรู้สึกในโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติ โดยทางนายนฤพล เหลืองพฤกษชาติ นายกสมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี ได้มอบรางวัลให้ทั้ง 5 กลุ่มตอบหัวข้อได้ถูกต้องดังกล่าว
//////////////////////
สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี พชร พัสกุล