น่าน ประกาศ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด เรื่อง การปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกนาปี 2562/63

0
515

น่าน ประกาศ
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด
เรื่อง การปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกนาปี 2562/63
ด้วยจุดรับซื้อข้าวเปลือกนาปีของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด
ร่วมกับโรงสีข้าวแพร่รุ่งเรืองอินเตอร์ไรซ์ 2007 จำกัด ได้เปิดรับซื้อ
ข้าวเปลือกนาปี้จากเกษตรกร มาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 จนถึง
ปัจจุบัน
บัดนี้ ทางจุดรับซื้อข้าวเปลือกฯ จะได้ปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกนาปี
256263 อย่างถาวรในวันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-8501757 ,
081-2877092 และ 081-9528995
จึงเรียนมาเพื่อให้เกษตรกรชาวนา และผู้ที่สนใจและมีข้าวเปลือก
จะมาจำหน่ายให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2563
( นายวินัย หารต๊ะ )
ผู้จัดการใหญ่
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด หมายเหตุราคารับซื้อข้าวเปลือก นาปี วันนี้ 15 มกราคม 2563 ราคารับซื้อข้าวเปลือกนาปี ข้าวเหนียวพันธ์ กข.6 กิโลกรรมละ 17.00 บาท ข้าวเหนียวันธ์ กข.10 กิโลกรรมละ 18.80 บาท ข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 กิโลกรรมละ 16.80 บาท และข้าวไร่ทั่วไป กิโลกรรมละ 16.00 บาท บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน