อำเภอเมือง..สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล…

0
137

..อำเภอเมือง..สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล…
-วันที่ 15 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน โดยนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน ได้เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข) ณ บ้านห้วยมอญ ม.8 ตำบลเรือง ท่านนายอำเภอได้แจ้งข้อราชการที่สำคัญ ประกอบด้วย หมอกควันไฟป่า ภัยแล้ง ปัญหายาเสพติด การลดความขัดแย้งทางการเมือง การอนุรักษ์ป่าและสิทธิในที่ทำกิน ซึ่งมีหน่วยงานระดับอำเภอมาจัดบริการประกอบด้วย
1.สนง.พัฒนาชุมชน
2.สนง.ปศุสัตว์
3.สนง.ประมง
4.สนง.เกษตร
5.สนง.สาธารณสุข
6.อบต.เรือง
7.ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
8.หน่วยสัสดี
9.โครงการ อส.สัมพันธ์
10.ธนาคารออมสิน
มีประชาชนเข้ารับบริการประมาณ 200 คน
– การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน