กองพลทหารราบที่ 9 แจกน้ำช่วยภัยแล้ง

0
158
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

กองพลทหารราบที่ 9 แจกน้ำช่วยภัยแล้ง
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
จากการที่เกิดภัยแล้งขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทางจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ ประสพภัยแล้ง จำนวน 6 อำเภอ ซึ่งบางพื้นที่ ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค พันเอกวินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมทหารราบที่ 29 ได้สั่งการให้ พ.ท.นพโรจน์ ชัยอัมราพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมทหารราบที่ 29 พัน.1 จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ ขนาด 5,000 ลิตร ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับประชาชน จำนวน 20 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ 2 บ้านเขาสามชั้น ตำบลลุ่มสุ่ม และ หมู่ 5 บ้านพุไม้แดง ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
โดยได้รับการประสานจาก นายโยธิน จันทร์ที ผู้ใหญ่บ้านเขาสามชั้น และ นายสุภาพ กอฟัก กำนัน ตำบลสิงห์ ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ต้านภัยแล้ง” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอไทรโยค โดยใช้น้ำในการแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 4 เที่ยว รวมทั้งสิ้น 20,000 ลิตร
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในเบื้องต้น
เกษร เสมจันทร์ กาญจนบุรี