น่าน สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาเชื่อมความสามัคคีของผู้สูงอายุุจังหวัดน่านประจำปี 2563

0
333

น่าน สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาเชื่อมความสามัคคีของผู้สูงอายุุจังหวัดน่านประจำปี 2563 ณ สนามกีฬา อบจ น่าน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00น โดยนายศรศักดิ์ คำวัง ประธานสาขา ฯ น่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ของการแข่งขันเพื่อสนับสนุนส่งเสริมใหู้สูงอายุจังหวัดน่าน จำนวน 90,705 คนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการเล่นกีฬาดีกว่ารอกินยาต่ออายุ และคุณนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ น่าน เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก หมอชลน่าน ศรีแก้ว สส. น่านเขต 2 พรรคเพื่อไทย คุณธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ต่างๆ ให้เกียรติมาร่วมชมการแข่งขัน หลังพิธีเปิดได้มีการแสดงฟ้อนล่องน่านของผู้สูงอายุจาก 15 อำเภอ จำนวน 350 คน มาฟ้อนให้ชมด้วย การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตังหวัดน่าน โดยมีผู้สูงอายุจาก 15 อำเภอ และเขตเทศบาลเมืองน่าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 1 พันคน บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน