บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวียงสาฮาล์ฟมาราธอน “รอยพระบาทแรก ประตูสู่น่าน ตำนานเวียงสา” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

0
422

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวียงสาฮาล์ฟมาราธอน “รอยพระบาทแรก ประตูสู่น่าน ตำนานเวียงสา” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ณ บริเวณข่วงเวียงสา วัดบุญยืน(พระอารามหลวง) อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติ จากนายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีนายแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแขงขัน เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมเวียงสาฮาล์ฟมาราธอน “รอยพระบาทแรก ประตูสู่น่าน ตำนานเวียงสา” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.กระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 2.ส่งเสริมอัตลักษณ์ “รอยพระบาทแรก ประตูสู่น่าน ตำนานเวียงสา” และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภอเวียงสา 3.เพื่อจัดหารายได้สมทบจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาโรคระบบทางเดินอาหารของโรงพยาบาลเวียงสา โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.ประเภทเดิน-วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร จำนวน 5 รุ่น 2.ประแภทวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร จำนวน 6 รุ่น 3.ประเภทวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร จำนวน 6 รุ่น มีหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป ทั่วทั้งจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 2,000 คน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ชาตรี ทำงาม สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน