จ.ตราด คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเข้าร่วมสร้างบุญจัดกิจกรรมนุ่งห่มขาวทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ทุกวันศุกร์แรกของเดือนอย่างต่อเนื่อง

0
370
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

จ.ตราด/คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเข้าร่วมสร้างบุญจัดกิจกรรมนุ่งห่มขาวทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ทุกวันศุกร์แรกของเดือนอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานจุดธูปเทียนพระรัตนตรัย พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กว่า 900 คน เข้าร่วมสร้างบุญจัดกิจกรรมนุ่งห่อขาวทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จากวัดคลองจาก จำนวน 7 รูป ออกรับบิณฑบาตร ที่บริเวณสถานที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เพื่อเป็นศิริมงคลต่อตนเอง ซึ่งทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้จัดขึ้นตามโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษ์ตริย์ สําหรับการจัดกิจกรรมสร้างบุญนุ่งห่อขาวทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ทุกวันศุกร์แรกของเดือน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งยังเป็นการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม แก่คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เพื่อส่งเสริมให้คณะครูอาจารย์และนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีงามต่อกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงาม ของชาติไทย ทั้งนี้จะมีเป็นประจําทุกวันศุกร์แรกของเดือน เพื่อให้คณะครูอาจารย์และนักเรียนหันมาทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เป็นประจํา เพื่อเป็นศิริมงคลต่อตนเองและมีเวลาทําบุญต่อเนื่องทุกๆเดือนตลอดมา/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด