พิษณุโลก ชาวอำเภอบางระกำรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร และอบรมถ่ายทอดความรู้การหยุดเผาในพื้นที่เกษตรแก่เกษตรกร

0
181

พิษณุโลก ชาวอำเภอบางระกำรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร และอบรมถ่ายทอดความรู้การหยุดเผาในพื้นที่เกษตรแก่เกษตรกร
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายสุริยา เสนานุช ปลัดอาวุโสอำเภอบางระกำ เป็นประธานเปิดโครงการ วันรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร และอบรมถ่ายทอดความรู้การหยุดเผาในพื้นที่เกษตรแก่เกษตรกร
ในปัจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม และเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือการเผาในพื้นที่เกษตร เพื่อเตรียมการเพาะปลูก รวมทั้งการเผาเพื่อเก็บเกี่ยวอ้อยซึ่งนอกจากผลกระทบดังกล่าวแล้ว การเผาในพื้นที่เกษตรยังเป็นการทำลายโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดินและส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แนะนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม วันรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร และอบรมถ่ายทอดความรู้การเผาในพื้นที่เกษตรแก่เกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ส่งเสริมให้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรทดแทนการเผา ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิมมุ่งสู่การทำการเกษตรการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา โดยใช้กลไกของ ศพก.ปรีชา นุตจรัส รายงาน