ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ประชุมสัญจรครั้งที่ 1/2563 ที่อำเภอโกรกพระ นาง กรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2563

0
319
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

วันที่ 14 ก.พ.63
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ประชุมสัญจรครั้งที่ 1/2563 ที่อำเภอโกรกพระ
นาง กรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2563 โดยมี
– พ.อ.สวรรค์ พุ่มโพธิ์ ที่ปรึกษาชมรมฯ
– นาย สมควร ศรีสูงเนิน ที่ปรึกษาชมรมฯ
– นาย จิเกียว ผจญศิลป์ เหรัญญิกชมรมฯ
– นาง ชัชรี อายุวัฒน์ ประธานฝ่ายพัสดุ
– นาง ศศิกัญญา ยงจิรภิญโญ ประธานฝ่ายวัฒนธรรมและท้องถิ่น
– นาง ประกายวรรณ มณีนิล คณะทำงาน
– นาย สมศักดิ์ สีทับทิม คณะทำงาน
– นาย เลิศชาย มิตรประเสริฐ ประธานเครือข่ายอำเภอเมือง
– นาย กีฏะ คงเมือง ประธานเครือข่ายอำเภอแม่วงก์
– นาย ภานุวัฒน์ จันทร์ทับ ประธานเครือข่ายอำเภอไพศาลี
– นาย สนิท สุทธิเสวก ประธานเครือข่ายอำเภอตากฟ้า
– นาย อดิศักดิ์ กองทรง ประธานเครือข่ายอำเภอชุมแสง
– นาง สุนีย์ พุ่มวิวัฒนศิริกุล ประธานเครือข่ายพยุหะคีรี
– นาง สุภาพร อนุตรพงศ์ ประธานเครือข่ายอำเภอ ท่าตะโก
การประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้-แก้ไขปัญหาร่วมกัน เยี่ยมชมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอโกรกพระ นำเสนอโดย นาย ถนอมชัย บุญมาคลี่ ประธานเครือข่ายอำเภอโกรกพระ แนะนำ ละมุด ของดีประจำอำเภอที่มีคุณภาพดีที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์ การจักสานเครื่องใช้เช่น กระบุง ชะลอมที่ใช้ใส่ละมุด การแปรรูปเห็ด จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุม และคณะสัญจรรับประทานอาหารร่วมกัน ชมรมจัดการประกวดร้องเพลงชิงถ้วยเกียรติยศชมรมคนรักในหลวง ผู้ขับร้อง ตัวแทนอำเภอต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป อำเภอใดชนะครองถ้วยรางวัลในแต่ละการสัญจร เมื่อสัญจรครบ 15 อำเภอ อำเภอไหนชนะมากสุด รับมอบถ้วยไปครอง เพื่อเป็นการเพิ่มความสนิทสนมคุ้นเคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การสัญจรครั้งนี้ อำเภอโกรกพระได้รับถ้วยเกียรติยศไปครอง ที่ประชุมมีมติการสัญจรครั้งต่อไปที่อำเภอท่าตะโก ซึ่งอำตะโกพร้อมรับการประชุมสัญจร เดือนมีนาคม การประชุมสัญจรครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับ การสนับสนุนจาก นาย ถนอมชัย บุญมาคลี่ ประธานเครือข่ายอำเภอโกรกพระน.ส. อุษา เพ็ชรกระต่าย เลขาชมรมฯ สนับสนับสนุนสถานที่โดย นาย บุญมา อินทรภาษี อตีตนายอำเภอโกรกพระ( ที่ปรึกษาเครือยข่ายฯ)@ อำเภอโกรกพระ