.
วันนี้ (14 ก.พ.63) คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์ ได้จัดขบวนรางวัลพระราชทาน สถานศึกษา ก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นรางวัลที่เข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรดา พระราชวังดุสิต
.
บาทหลวงไพศาล ราชกิจ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์ ได้อัญเชิญรางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประกอบพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านพระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ความตอนหนึ่งว่า งานด้านการศึกษานั้น เป็นรากฐานแห่งความเจริญของบ้านเมือง เพราะเป็นงานสร้างคนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
.
สำหรับ โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์ เป็นโรงเรียนในสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย สังฆมณฑลนครสวรรค์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษามาตรา 15 (1) เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาที่ 1 – 6 โดยทำการสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและสอนเสริมภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง อีกทั้งยังมีหลักสูตรจินตคณิต หลักสูตร Intensive English Program (IEP) ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-5540-7580 ในวันและเวลาราชการ
.
โกเมศ ช่วยบุญ สวท.อุตรดิตถ์ รายงาน