7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

สกลนคร…โรงเรียนบ้านโพนสูง เชิญร่วมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในชนบท

วันที่ 15 ก.พ.63 พระอาจารย์พรชัย  ขันติสุโภ รองเจ้าอาวาสวัดบ้านสร้างแก้ว .คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพนสูง  ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เผยว่า จากการที่ทางโรงเรียนบ้านโพนสูง โดยนายสมสมัย หารธงชัย ผอ.โรงเรียนบ้านโพนสูง และคณะครู ได้จัดการเรียนการสอนนักเรียน ตั้งแต่ชั้น อนุบาล 2 ถึงชั้น ป.6  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์  และสังคมและจัดให้มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน  ก่อนจะสิ้นปีการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน และในการประชุมคณะกรรมการ ทุกฝ่ายเห็นสมควรสนับสนุนให้มีการจัดเลี้ยงอาหากลางวัน แก่เด็กนักเรียน โดยมีการกำหนดเอาวันที่ 16 เมษายน 2563

ดังนั้นจึงขอเชิญชวน ญาติโยม ตลอดจนผู้มีเมตตาจิต ร่วมบริจาค และร่วมงานในวันดังกล่าว และหากผู้มีจิตศรัทธา ประชาชนทั่วไปอยากร่วมบริจาค สามารถติดต่อหรือโทรสอบถามที่ พระอาจารย์พรชัย ขันติสุโภ 065-6856655 คณะกรรมการศึกษาโรงเรียนเพื่อ สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวต่อไป.

/////////////////ทีม ข่าว นสพ.คน นคร สกล…รายงาน