พังงาประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

0
53
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

พังงาประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันนี้ (26 มี.ค. 63) เวลา 10.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2563 โดยการประชุมผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีการประชุมในรูปแบบดังกล่าวตามมาตรการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐ และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีนายอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นในท้องที่ต่างๆ พร้อมทั้งสถานการณ์ยาเสพติด การจับกุม การแก้ไขป้องกัน รวมถึงปัญหาอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น 1 เดือน 1 ครั้ง 1 พื้นที่เป้าหมาย ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวดพังงา พร้อมทั้งรับทราบนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ส. ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด วิเคราะห์สถานการณ์ของยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน อีกทั้งติดตามผลการดำเนินการตรวจคัดกรอง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในแต่ละอำเภอด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวย้ำว่า ขอให้ทุกอำเภอร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอ ออกตรวจทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ให้มีการลักขโมยในพื้นที่ และดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงข้อห้ามต่างๆ เรื่องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563