สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดน่าน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

0
338
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดน่าน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุจังหวัดน่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มีการประชุมคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดน่านและคณะกรรมการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดน่าน เพื่อทบทวนและเตรียมแผนการดำเนินงานกิจกรรมของสมาคม/ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดน่าน การกำหนดรูปแบบกิจกรรการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและทีประชุมได้กำหนดให้ชมรมผู้สูงอายุของแต่ละอำเภอได้ส่งกิจกรรมเด่นของตนเอง 3 กิจกรรม พร้อมภาพถ่ายของกิจกรรม จำนวนไม่เกิน 10 ภาพ ส่งกรรมการกลางจังหวัดพิจารณาสรุปรวบรวมเป็นภาพรวมของจังหวัดตลอดจนการจัดทำเอกสารสรุปรวบรวมประจำปี โดยท่านประธานกรรมการสาขาฯ(นายสมพงษ์ ธรรมราช)และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการ ตัวแทน อบจ.น่าน ตพมจ.น่าน รพ.น่าน ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือผู้สูงอายุจังหวัดน่าน..ให้มีการพัฒนาเทียบทันตามเหตุการณ์และสถานการณ์ปัจจุบันและเท่าทันเทคโนโลยีควบคู่กันไป / วิสุทธิ์ ศรีเมือง ภาพ/ข่าว /บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน