ส.ปชส.ตาก พาสื่อมวลชนดูงานก่อสร้างสะพานพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งกากอก อำเภอท่าสองยาง ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

0
238
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ส.ปชส.ตาก พาสื่อมวลชนดูงานก่อสร้างสะพานพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งกากอก อำเภอท่าสองยาง ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก พาสื่อมวลชน 30 คน ลงพื้นที่ดูงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกากอก ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีปลัดอำเภอท่าสองยางและผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลแก่คณะสื่อมวลชน
นายสุภาพ พวงสมบัติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม เร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกากอก ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง นั้นได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ผ่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับและดูแลเขตตรวจราชการ เขต 17 จึงต้องทำการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
สำหรับสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกากอก ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 2,760,834 บาท สะพานกว้าง 7 เมตร ยาว 50 เมตร เชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ซึ่งหลังจากก่อสร้างเสร็จทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการเดินทางสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ภาพข่าว ปชส.ตาก
สมภพ รายงาน