“ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจดำเนินการ กำกับ ติดตาม ดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง”

0
143
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

“ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจดำเนินการ กำกับ ติดตาม ดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง”
วันนี้ (30 มิ.ย. 63) เวลา 15.00 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจดำเนินการ กำกับ ติดตาม ดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง รวมถึงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การตรวจห้องเรียน โรงอาหาร รวมถึงสถานที่ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรการศึกษาในทุกๆด้านให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 5/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกความตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ 4)
******************
ผู้สื่อข่าว : นางสาวญาณิศา มณีขัติย์
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
/ บุญยงค์ สดสอาด รายงาน