สระบุรี-เลขานุการ รมว.สาธารณสุข ลงนามการปลูก การแปรรูป กัญชา เพื่อการแพทย์

0
169
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

สระบุรี-เลขานุการ รมว.สาธารณสุข ลงนามการปลูก การแปรรูป กัญชา เพื่อการแพทย์
ที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และ ดร.จิรศักดิ์ ธาระจักร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการวิจัย พัฒนา ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการปลูกและแปรรูปกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ณ ภูรินดา เรสซินเดนซ์ สระบุรี อ.หนองแค จ.สระบุรี
โดยกิจกรรมในการลงนามนี้ เป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทดโนโลยี่ราชมงคลพระนคร ร่วมกับโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขมิ้นและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากกัญชา ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง พึ่งพาตนเอง นำกัญชาไปใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพและจำเป็นต้องมีคุณภาพดี มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตรงไปตามมาตราฐาน ตามหลักสากลและต้องรู้ถึงโทษของกัญชาว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่7พ.ศ.2562 ด้วย

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี