“ชมรมสื่อสร้างสรรค์จังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด โครงการ “ ชุมชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด ”

0
204

“ชมรมสื่อสร้างสรรค์จังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด โครงการ “ ชุมชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด ”

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น.นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ “ ชุมชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด ” ของชมรมสื่อสร้างสรรค์จังหวัดนครสวรรค์ และเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส. ภาค 6

โดยมี พันเอกสวรรค์ พุ่มโพธิ์ ที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากลั่นกรอง เรื่องร้องเรียนในคณะกรรมาธิการ การตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร พร้อม คณะผู้จัดการอบรม และ คณะสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิด

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องของพิษภัยของยาเสพติด การเผยระบาดของยาเสพติด เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพราะปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เพิ่มมากขึ้น และมีเยาวชนและประชาชนทั่วไป หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ปัญหายาเสพติดยังได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆ

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน จากนั้น นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ บรรยาย ถึงยาเสพติดในปัจจุบัน คุณพิมพ์ปวีณ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “กฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ” และคณะวิทยากร บรรยาย “ยาเสพติดมนชถมขน “ ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 สมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์ / ชมรมสื่อสร้างสรรค์จังหวัดนครสวรรค์ / ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ / ชมรมคนเขียนข่าวจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพรหมจริยาวาส อ.เมือง จ.นครสวรรค์!!

################################