“รองเลขาธิการ กช.เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน!!

0
866

“รองเลขาธิการ กช.เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน!!

วันนี้ (8 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น.นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขา ธิการ กช.) เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมแก่นนคราบอลรูม โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี กรรมการ ปส. กช.ผู้บริหาร ผู้แทนโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมการประชุม

นายธฤติ กล่าวว่าในพิธีเปิดการประชุมฯ ตอนหนึ่งว่า การศึกษาเอกชนถือว่าเป็นระบบการศึกษาที่มีความคล่องตัว เป็นทางเลือกที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของประชาชน มีความสำคัญต่อระบบการศึกษาของประเทศ เนื่องจากเป็นผู้แบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษา และมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน ทำให้สถานศึกษาเอกชนจำเป็นต้องพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมถึงต้องมีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว พร้อมแข่งขัน และรองรับการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 โดยอาศัยพลังความร่วมมือของเครือข่ายการศึกษาเอกชน รวมถึงสถานศึกษา เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

นอกจากนี้ การประชุมฯ ในวันนี้ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย และจุดเน้นที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ขอขอบคุณพันธมิตรและเครือข่ายในการจัดการศึกษาเอกชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเอกชนด้วยดีเสมอมา นายธฤติ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในครั้งนี้เป็นการประชุมซึ่งประกอบไปด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหาร ผู้แทนโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่อีสานและยังได้รับความร่วมมือ จากพันธมิตรของ “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ดังนี้

1) ODLC + สช. On Mobile
2) บริษัท ทาเลนท์ ดีเทคทีฟ จำกัด
3) บริษัท NEXTGEN EDUCATION จำกัด
4) บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5) บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
6) โรงเรียนทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน ประเทศไทย
7) โรงเรียนมัธยมยานากาวา
8) บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
9) บริษัท ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ จำกัด
10) บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด (วพ.)
11) บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
12)บริษัท ไอดีไดรฟ์

################################