“กรมบังคับคดีช่วยเหลือไกล่เกลี่ย “ครูวันดี อดีตครูเกษียณเมืองคอน วัย 77 ปี”ได้สำเร็จ งดการบังคับคดี 1 ปี!!

0
452

“กรมบังคับคดีช่วยเหลือไกล่เกลี่ย “ครูวันดี อดีตครูเกษียณเมืองคอน วัย 77 ปี”ได้สำเร็จ งดการบังคับคดี 1 ปี!!

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ได้ทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรณีครูวันดี จินา อดีตครูเกษียณเมืองคอน วัย 77 ปี ยังต้องตราก ตรำปลูกผักหาเงินจ่ายหนี้ กยศ.แทนลูกศิษย์หลังโดนบังคับคดี ขายทอดตลาดบ้านชำระหนี้ 1.7 แสนในคดีของศาลจังหวัดทุ่งสง คดีหมายเลขแดงที่ 2096/2551 โดยคดีดังกล่าวโจทก์ได้ร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง มีชื่อนางวันดี จินา จำเลยที่ 2 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ซึ่งในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในวันนี้ ผู้แทนจำเลยที่ 1 และผู้แทนจำเลยที่ 3 ตกลงยินยอมผ่อนชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ เป็นรายเดือน ๆ ละ 2,000 บาท จนกว่าจะครบหนี้ โดยจำเลยที่ 1 จะเป็นผู้ชำระเงินให้กับโจทก์ สำหรับนางวันดี เจ้าหนี้จะดำเนินการตรวจสอบสัญญาเงินกู้ในฐานะผู้ค้ำประกันอีกครั้ง และจะเสนอเรื่องถอนการยึดทรัพย์นางวันดีเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในเดือน ตุลาคม 2563 ซึ่งเจ้าหนี้ตกลงยอมรับข้อเสนอของลูกหนี้และได้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ เป็นระยะเวลา จำนวน 12 เดือน ครบกำหนด 10 ตุลาคม 2563 เพื่อให้โอกาสลูกหนี้ได้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามข้อตกลงต่อไป

กรมบังคับคดีให้ความสำคัญกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมาโดยตลอด โดยได้กำหนดมาตรการในเรื่องดังกล่าวไว้ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งถึงช่องทางการขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีให้ลูกหนี้ได้ทราบพร้อมกับการแจ้งการยึดหรืออายัดทรัพย์สินทุกครั้ง ซึ่งหากลูกหนี้แสดงความประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีและสามารถเจรจาการชำระหนี้กับเจ้าหนี้ได้สำเร็จ ก็ไม่เกิดการขายทอดตลาดทรัพย์ของลูกหนี้ และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ซึ่งกอให้เกิดประโยชน์กับคู่ความและผู้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงอยากให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ว่าจะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์แล้วหรือไม่ก็ตาม ใช้ช่องทางการขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในการแก้ไขปัญหา เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกบังคับคดีอีกต่อไป

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมบังคับคดี 0 2881 4999 สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2881 4840, 0 2881 4940,0 2887 5072  และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ!!

###############################