“เสมา 3 เปิดเวทีประชาวิจารณ์รับฟังความคิดเห็นนักศึกษา กศน. ภาคอีสาน!!

0
834

“เสมา 3 เปิดเวทีประชาวิจารณ์รับฟังความคิดเห็นนักศึกษา กศน. ภาคอีสาน!!

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น และความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาการศึกษาของ กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2563 โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราช ธานี นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน.รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กศน.นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษา กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมและให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดประชาพิจารณ์ของนักศึกษา กศน.ทั่วประเทศ ได้ดำเนินการมาครบทั้ง 5 ภูมิภาค และในครั้งนี้ ได้มีตัวแทนจากนักศึกษา กศน. จำนวน 20 จังหวัด ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 200 คน และผู้บริหารสำนักงาน กศน. ทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมรับฟังการประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งภายหลังจากการประชาพิจารณ์ของนักศึกษาได้จบลง ดร.กนกวรรณ วิลาลาวัลย์ รมช.ศธ. และคณะผู้บริหาร กศน. ได้ร่วมหารือและระดมความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่นักศึกษาคาดหวังจากรัฐบาล ในการพัฒนาการศึกษา ของ กศน. ทั้ง 5 ภูมิภาค อาทิ ต้องการให้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กลุ่มที่ต้องการทำงานหรือประกอบอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการอ่านออกเขียนได้ นอกจากนี้นักศึกษาในทุกภูมิภาคยังไม่สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนออนไลน์หรือสื่อดิจิทัลได้มากนัก เนื่องจากขาดอุปกรณ์ ไอที จึงต้องการให้รัฐจัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารเรียน และจัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ ส่วนห้องสมุดประชาชนต้องการให้จัดหาหนังสือแบบเรียน ทั้งในหลักสูตรขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอาชีพระยะสั้น สื่อดิจิทัล และสื่อภาษาต่างๆโดยเฉพาะหนังสือนวนิยาย ต้องให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือเข้ามาใหม่อยู่เสมอ

รมช.ศธ. กล่าวว่า “ปัญหาทุกปัญหา เสียงทุกเสียง และทุกความคิดเห็นจากนักศึกษาทุกคน สำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา และการขับเคลื่อนนโยบาย หลักสูตรการศึกษา กศน. 2551 ถึงเวลาที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาแล้ว เพื่อก้าวให้ทันโลกยุคดิจิทัล สำหรับแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดชาวตลาด หรือศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา ต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิต เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นจุดนัดพบ มีร้านกาแฟ ร้านขายผลิตภัณฑ์ กศน. และเป็นจุดเช็คอินของประชาชนที่มาใช้ บริการ ส่วนข้อสรุปและประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ตกผลึกแล้ว จะนำเข้าเสนอ ครม.ในวันที่ 15 กันยายนนี้ ต่อไป”

ข่าว: เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ / กรรณิกา พันธ์คลอง
ภาพ: ปรานี บุญยรัตน์ / ณัฐวุฒิ วากะดวน

################################