ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)

0
80
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2563 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางยุพดี สารทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) แนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ ณ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร