ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

0
57
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2563 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางสาวอรปรียา กุลสานต์ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 เพื่อรับทราบผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานภาคีเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานการเชื่อมโยงด้านการผลิตและการตลาดข้าวของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร