กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3,4 ลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการอนุมัติเงินกู้

0
599
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันที่ 15 กันยายน 2563 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3,4 ลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการอนุมัติเงินกู้ และติดตามการใช้เงินกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 และเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อสร้างโอกาสในการทำเกษตรกรรม ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำ ส่งเสริมการจัดระบบน้ำในไร่นา
ของเกษตรกรให้มีความยั่งยืน มีแหล่งน้ำในฟาร์มของตนเอง ลดการพึ่งพาน้ำจากระบบชลประทาน
และแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยได้ลงพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรสว่างแดนดิน จำกัด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา ฯ จำนวน 20 ราย วงเงินกู้ยืม จำนวน 1,000,000 บาท และสหกรณ์การเกษตรคำตากล้า จำกัด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา ฯ จำนวน 3 ราย วงเงินกู้ยืม จำนวน 150,000 บาท