พิษณุโลก ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่าย (อพม.)

0
130
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

พิษณุโลก ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่าย (อพม.) ในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและควบคุมการขอทานในพื้นที่ตำบลบ้านมุง
วันที่ 16 กันยายน 2563 ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ให้ความรู้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่าย (อพม.) ในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและควบคุมการขอทานในพื้นที่ตำบลบ้านมุง
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก และเทศบาลตำบลบ้านมุง พร้อมด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่าย (อพม.) ในการขับเคลื่อนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ควบคุมการขอทานในพื้นที่ตำบลบ้านมุง อีกทั้งตำบลบ้านมุงได้ถูกคัดเลือกเป็นตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพ. ศ. 2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพ. ศ. 2559 ให้แก่ อพม. รายการให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในตำบลเสริมสร้างสวัสดิการสังคม ให้มีทักษะความรู้ การคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และผลักดันหรือกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความร่วมมือ ร่วมใจระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนของชุมชนและตระหนักถึงการเป็นจิตอาสาพัฒนาประชาคมสู่การเป็นผู้ให้ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมเติมพลังเครือข่าย อพม. ในตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม สำเนาใบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มุ่งเน้นให้ อพม. เป็นกลไกสำคัญในการทำงานระดับพื้นที่เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตรงตามสภาพปัญหาให้สามารถพึ่งพาและพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว