“กรมบังคับคดีและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย!!

0
845

“กรมบังคับคดีและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย!!

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.กรมบังคับคดีและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย โดยมีนางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้ลงนาม ซึ่งมีนายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี และคณะผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า กรมบังคับคดีมีภารกิจด้านการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล เมื่อลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดอำนาจในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้จะตกอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว ลูกหนี้ไม่สามารถทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินได้ทั้งสิ้น กรมบังคับคดีและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาการทำงานร่วมกันทั้งสองหน่วยงานโดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับสถานะล้มละลายของบุคคลตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ถือเป็นข้อมูลสาธารณะที่สามารถเปิดเผยได้อันสืบเนื่องมาจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบยืนยันข้อมูลบุคคลล้มละลาย อันสอดคล้องกับนโยบายของกรมบังคับคดี ในการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ (Debtor Data Center) และให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางทะเบียนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันเป็นการเพิ่มประสิทธิ ภาพในกระบวนการรวบรวมทรัพย์สินในคดีล้มละลาย รวมทั้งป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบรรดาเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย และประชาชนทั่วไปจากการจำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อประโยชน์แก่บรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้ ตลอดจนลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย อีกทั้งเป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของทั้งสองฝ่ายให้รวดเร็ว และสมบูรณ์ถูกต้องมากขึ้นต่อไป!!

#################################