“รมช.ธรรมนัส ติดตามการปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติการฝนหลวง!!

0
133

“รมช.ธรรมนัส ติดตามการปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติการฝนหลวง!!

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น.ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ​ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับทราบสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และฟังรายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวง

โดย​ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้ข้อมูลการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อน และอ่างเก็บน้ำในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด​ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภาวะฝนทิ้งช่วง​ พร้อมย้ำให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรประสานความร่วมมือกับกองทัพบก และกองทัพอากาศในการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และเติมน้ำลงเขื่อนและอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง จนสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกในปีนี้

#ประชาสัมพันธ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร!!

################################