“บิ๊กแจง เปิดกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบ สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยื(บช.สอท.)!!

0
172

“บิ๊กแจง เปิดกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบ สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยื(บช.สอท.)!!

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชา การตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมหางเทคโนโลยี กล่าวว่ากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรมทางเหคโนโลยี มีวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน“เป็นองค์กรสืบสวนสอบสวนอาชญา กรรมไซเบอร์อย่างมีออาชีพที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา “มีหลักการทำงานป้องกัน อาชญากรรมทางเทคโน โลยีทั่วราชอาณาจักรอย่างมีประสิทธิ ภาพปราบปราม อาชญากรมทางเทคโนโลยีทั่วราชอาณาจักรด้วยความมีสมรรถนะสูง ปฏิบัติการ ข่าวสารอาชญากรมทางเทคโนโลยีในเชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบ เปิดเผย ผลงานสู่สาธารณะและเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลปฏิรูป การสืบสวนสอบสวนอาชญากรมทางเทคโนโลยีสู่คุณภาพชีวิตของประชาชน ค่านิยมหลักองค์กร ค่านิยมหลักองค์การได้บูรณาการะหว่างคำนิยมหลักองค์การของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกองบัญชาการตำรวจสืสวนสอบสวนอาชญา กรรมทางเทคโนโลยีด้วยค่านิยมหลัก “CYBER COPS”

พล.ต.ท.กรไชย กล่าวอีกว่า การขับเคลื่อนพันธกิจองค์กรตัวอย่างค่านิยมหลักของกองบัญขาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย Clever บุคลากรเฉสียวฉลาด Young Blood บุคลากรสายเลือดใหม่ Blend
บุคลากรผสมผสานเป็นสหวิทยาการ Enthusiasm บุคลากรกระตือรือร้น Reliability บุคลากรทำงานเชื่อถือได้ การปฏิบัติงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกองบัญชการ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน กำหนดแนวนโยบายเรียกว่า “นโยบาย 5 ดี”

1.ภักดี หมายถึง การทำงานด้วยความจงรักภักดีและเทิดทูนปกป้องสถาบันหลักของชาติ
2.เก่งดีหมายถึง การทำงานทุกต้านและทุกภารกิจต้องใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะ
3.เร็วดีหมายถึง การทำงานด้วยความรวดเร็วว่องไวตอบสนองภาครัฐและประชาชน
4.สนุกดีหมายถึง การทำงานด้วยความสุขมีความสามัคคีและมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน
5.ทำดี หมายถึง การทำงานด้วยความชื่สัตย์สุจริตยืดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งคำขวัญมุ่งมั่นของหน่วยงาน” CYBER COP ANTI CYBER CRIMES “

สำหรับรายชื่อผู้บังคับบัญชา ของ บช.สอท.และอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่ทำการปกครอง ประกอบด้วย พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช. สอท.ทั่วราชอาณาจักร ,พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รอง ผบช.สอท. ทั่วราชอาณาจักร, พล.ต.ต. มนเทียร พันธ์อิ่ม รอง ผบช.สอท.ทั่วราชอาณาจักร ,พล.ต.ต.ภานุมาศ บุญญลักษม์ ทรอง ผบช.สอท. ทั่วราชอาณา จักร, พล.ต.ต.ชัยพงษ์ ทรงผลนภจร ผบก.อก. ฝ่ายอำนวยการ ,พล.ต.ต. รณชัย จินดามุข ผบก.สอท.1 รับผิดชอบ บช.น., พล.ต.ต.กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง ผบก.สอท.2 รับผิดชอบ ภ.1, ภ.2, ภ.7,พล.ต.ต .ออมสิน ตารุ่งเรือง ผบก.สอท.3 รับผิดชอบ ภ.3, ภ.4,พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย ผบก.สอท.4 รับผิดชอบ ภ.5, ภ.6 , พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา ผบก.สอท.5 รับผิดชอบ ภ.8, ภ.9 ,พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน ผบก. ตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ รับผิดชอบ ทั่วราชอาณาจักร!!

#สมบัติ ผลกิจ หัวหน้าศูนย์ข่าวกรุงเทพมหานคร!!
###############################