กิจกรรม “ วันตำรวจ ภูธรจังหวัดยะลา ” ประจำปี 2563

0
150

กิจกรรม “ วันตำรวจ ภูธรจังหวัดยะลา ” ประจำปี 2563

วันนี้ (17 ตุลาคม 2563) ที่ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตำรวจตรี ทินกร รังมาตย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (คนใหม่) ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนตำรวจที่เสียสละชีวิต เพื่อประเทศชาติ ในโอกาส ”วันตำรวจภูธรจังหวัดยะลา” 17 ตุลาคม ของทุกปี ทั้งพิธีทางศาสนาพุทธ และอิสลาม ซึ่งมี คณะกรรมการอิสลามมัสยิดกลางยะลา จำนวน 20 คน ได้ร่วมประกอบพิธีสวดดูอาร์ ให้กับข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา โดยมี ตำรวจที่นับถือศาสนาอิสลามได้ร่วมสวดในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ยังได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และภาคประชาชนที่ให้การช่วยเหลือราชการตำรวจอีหลายนาย พร้อมมีการอ่านสารจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้มีถึงข้าราชการตำรวจทั่วประเทศอีกอย่าง โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว อัยการเยาวชนและครอบครัว มีตัวแทนอธิบดีศาลปกครองจังหวัดยะลา ตัวแทน ผบ.ฉก.ยะลา ตัวแทนนายกเทศมนตรีนครยะลา พร้อมตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ยะลา ร่วมแสดงความยินดี

ทั้งนี้ ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีของการเริ่มต้นทำงานของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาคนใหม่และแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจกันของภาคราชการ เอกชน ตัวแทนศาสนาทั้งสองศาสนาในเขตเทศบาลนครยะลา ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ ของคนในยะลาตามแนวทางการพัฒนาของรัฐบาล ผ่าน ศอ.บต. และกอ.รมน.ภาค 4 สน.

โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ทุกสถานีตำรวจของภูธรจังหวัดยะลา มีการจัดกิจกรรมในแนวทางเดียวกัน ทั่วทั้งจังหวัดยะลาอีกด้วย