“รมช.ธรรมนัส ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (พื้นที่ คทช.) จ.น่าน!!

0
128

 

“รมช.ธรรมนัส ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (พื้นที่ คทช.) จ.น่าน!!

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้ให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยส่งมอบแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำประจำปีงบประมาณ 2562 (คลองส่งน้ำความยาว 775 เมตร) จำนวน 2 แห่ง ส่งมอบแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. (สระจิ๋ว) ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 163 แห่ง มอบปัจจัยด้านการปรับปรุงบำรุงดิน และปัจจัยการผลิตกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ต.ดู่พงษ์ และต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จำนวน 2 กลุ่ม และยังได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่พี่น้องเกษตร จำนวน 20 ราย ณ วัดโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน

รมช.ธรรมนัส เปิดเผยว่า “คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จัดตั้งขึ้นโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้วางกฎเกณฑ์ในการจัดที่ดินทำกินเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่มีมาในอดีต โดยการจัดที่ดินให้แก่ชุมชน ป้องกันการโอนสิทธิ หรือซื้อขายสิทธิ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ มีการพัฒนาอาชีพและการตลาด ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้วางแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้คณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาด ให้ใช้การตลาดนำการผลิตในการพัฒนาร่วมกับชุมชน โดยวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Particpatory Rural Apppraisal : PRA) เพื่อให้ชุมชนตัดสินใจร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น
1) ด้านการตลาด เช่น กลุ่มเกษตรกร การผลิตสินค้า ชนิดสินค้า แหล่งตลาด เป็นต้น
2) ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบน้ำ สาธารณูปโภค เส้นทางลำเลียง และ
3) ด้านเกษตรอินทรีย์ มุ่งเน้นเกษตรปลอดภัย เกษตรผสมผสาน และสู่แหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย”

ทั้งนี้ จังหวัดน่านมีพื้นที่ประมาณ 7,581,035 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นภูเขา 87.2 % พื้นที่ราบ 12.8 % ประกอบด้วย 15 อำเภอ 99 ตำบล 924 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย 5,965,337 ไร่ (79%) พื้นที่เอกสารสิทธิ์/สาธารณประโยชน์/ราชพัสดุ/อื่นๆ 1,614,662 ไร่ (21%) การดำเนินการและความก้าวหน้าของการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดน่าน มีราษฎรอาศัยอยู่และทำกิน จำนวน 1,357,551 ไร่ และในพื้นที่ อ.สันติสุข จ.น่าน ได้รับอนุญาตตามนโยบายรัฐบาล คทช. ให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตกตอนใต้ จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ ต.ป่าแลวหลวง เนื้อที่ 10,452 ไร่ ต.พงษ์ เนื้อที่ 5,256 ไร่ และ ต.ดู่พงษ์ เนื้อที่ 7,126 ไร่ รวม 22,834 ไร่

###############################