“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดขอนแก่น/ การประชุม ศอ.ปส.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 !!

0
92

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดขอนแก่น/ การประชุม ศอ.ปส.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 !!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวกอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดขอนแก่น /ประชุม ศอ.ปส. จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564

โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยว ข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ผลการดำเนินการประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

###############################