“กรมบังคับคดีแจ้งการสิ้นสุดระยะเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.!!

0
133

“กรมบังคับคดีแจ้งการสิ้นสุดระยะเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.!!

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งในคดีฟื้นฟูกิจการ หมายเลขแดงที่ ฟฟ 20/2563 ให้ฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) และตั้งผู้บริหารของลูกหนี้ร่วมกับบริษัทอีวายฯ เป็นผู้ทำแผน ซึ่งเจ้าหนี้จะต้องทำการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผ่านช่องทางการยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดีหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่กรมบังคับคดีและสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ หรือสำนักงานใหญ่การบินไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ถึงวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.

ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ เจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://tgreorg.led.go.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียม หรือกรณียื่นคำขอรับชำระหนี้ด้วยตนเอง เจ้าหนี้จะต้องนำส่งคำขอรับชำระหนี้และเอกสาร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้เสร็จสิ้นภายในวัน และเวลาดังกล่าว

สำหรับเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ให้เร่งดำเนินการขอรับชำระหนี้ ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว กรมบังคับคดีจะปิดการรับชำระหนี้ทั้งในระบบการยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์และการรับชำระหนี้ในช่องทางปกติของคดี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และเจ้าหนี้จะไม่สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ 02 887 5095 – 97 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 หรือทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th

###############################