ยโสธร “พัฒนาที่ดินฯจัดกิจกรรมผูกเสี่ยว เกี่ยวข้าว” ถือเป็นประเพณีที่เก่าแก่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

0
157

ยโสธร “พัฒนาที่ดินฯจัดกิจกรรมผูกเสี่ยว เกี่ยวข้าว” ถือเป็นประเพณีที่เก่าแก่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (บ้านนายสำรอง อำพนพงษ์ หมอดินอาสาประจำตำบลสามัคคี) บ้านหวาย ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางเข็มทอง ลายเมฆ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร ผู้รับผิดชอบพัฒนาที่ในเขตพื้นที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นประธานการจัดกิจกรรม ผูกเสี่ยว เกี่ยวข้าว ชึงเป็นกิจกรรมการแสดงออก ถึงความรัก ความผูกพันธ์ของคนในชุมชน ที่มีสืบต่อกันมา การทำนานั้นแต่เดิมมีการลงแขก (เอาแรง)กัน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปยังนาของเพื่อนบ้านคนอื่นๆ จนกว่าจะแล้วเสร็จ ไม่ว่าจะลงแขกดำนา ลงแขกเกี่ยวข้าว ชาวอีสานจะเป็นกลุ่มคนที่รักใคร่ สามัคคี กันมาก ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีกลุ่มเครือข่ายจากหลายชุมชนทั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มพัฒนาที่ดิน จากชุมชนห้องคอง กลุ่มบ้านเบงจาน เป็นต้นประมาณ 50 คน และยังจัดให้มีประเพณีผูกเสี่ยว เป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพให้กลมเกลียว ผูกเสี่ยวรวมน้ำใจ รักใคร่ สามัคคี ///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน