สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการภาคสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 ครั้งที่2/2563-2564 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ พิษณุโลก

0
119

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการภาคสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 ครั้งที่2/2563-2564 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ พิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 9.00- 16.30 น.ประกอบไปด้วย ไลออน ดร. ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล นายกสโมสรฯ ไลออน พญ.สุรางรัตน์ วรรธนะภูติ ไลออนดวงสมร สุรเดชพัฒนา ไลออน ณิชนันทน์ ฤทธิคง ไลออนปิยนุช รุ่งประโยชน์กุลนันท์ ไลออนรุ่งนภา ศักดิ์ตระกูล ในการนี้มีพิธีมอบโล่การจัดงานวันไลออนส์เดย์ การมอบใบCertificat eสำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรCERTIFIED GUIDNG LION เสร็จพิธีถ่ายภาพร่วมกัน