“รมว.ยุติธรรม เปิดโครงการนิคมอุตสาหกรรมฯ เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง ตั้งเป้า เป็นเรือนจำต้นแบบฝึกวิชาชีพ ACADEMY FOR INDUSTRIAL”

0
83

“รมว.ยุติธรรม เปิดโครงการนิคมอุตสาหกรรมฯ เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง ตั้งเป้า เป็นเรือนจำต้นแบบฝึกวิชาชีพ ACADEMY FOR INDUSTRIAL”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการนิคมอุตสา หกรรมฝึกอาชีพผู้พลั้งพลาด เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง พร้อมด้วย นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ประธานคณะอนุกรรม การเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ร่วมในพิธีดังกล่าว โดยมีนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้การต้อนรับ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ เป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับโอกาสในการฝึกวิชาชีพที่ตรงตามความถนัด และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเรือนจำ ซึ่งเป็นอีกแนวทางเพื่อลดความแออัดในเรือนจำ ควบคู่ไปกับการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้สามารถคืนคนดีสู่สังคม ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขัง ตลอดจนสามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ได้อีกด้วย นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ยังเป็นกระบวนการกลุ่มในการสร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นร่วมกัน อันจะเป็นการสร้างชุมชนคนเคยต้องราชทัณฑ์ ที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีการติดตามดูแลกัน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง และเลี้ยงดูครอบครัวได้เมื่อพ้นโทษ

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงความเป็นมาของโครงการจัดตั้ง นิคมอุตสาห กรรมฝึกวิชาชีพผู้พลั้งพลาด เรือนจำชั่วคราวบ้านบึงว่า ด้วยพื้นที่ของเรือนจำ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐ (EEC) ที่มีการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาห กรรมการท่องเที่ยว การบริการ การขนส่ง การประมง หรือแม้กระทั่งการเกษตรกรรม จึงสมควรที่นำจุดแข็งหรือศักยภาพด้านนี้มาใช้ประโยชน์ ในการส่งเสริมทักษะอาชีพผู้ต้องขังให้มีฝีมือ และเกิดการจ้างงาน โดยเฉพาะพื้นที่เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง ที่มีเนื้อที่กว่า 85 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา ซึ่งเหมาะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามภารกิจของของกรมราชทัณฑ์ในการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง

อีกทั้ง ด้วยศักยภาพและความพร้อมของเรือนจำกลางชลบุรี ซึ่งเป็นเรือนจำต้นสังกัด ของเรือนจำชั่วคราวบ้านบึง กรมราชทัณฑ์จึงได้คัดเลือกให้เรือนจำกลางชลบุรีเป็นเรือนจำนำร่อง หรือเรือนจำต้นแบบที่จะฝึกอาชีพให้เป็นไปตามนโยบายการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ทั้งในระยะที่อยู่ในระหว่างต้องโทษ และที่พ้นโทษออกไปแล้ว ซึ่งในวันนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นดำเนินการ “คิกออฟ” เป็นวันแรก โดยในระยะต่อไป จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจำชั่วคราวบ้านบึงเพิ่มเติม เพื่อก่อสร้างอาคาร เรือนนอน อาคารอาบน้ำ และรั้วความมั่นคง ให้ผู้ต้องขังสามารถที่จะฝึกอาชีพและพักอาศัยในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง สังกัดเรือนจำกลางชลบุรี เป็นเรือนจำต้นแบบในการฝึกวิชาชีพภาคอุตสาหกรรม การผลิต หรือ ACADEMY FOR INDUSTRIAL อันเป็นการสร้างโอกาสและการยอมรับให้แก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ในการคืนคนดีสู่สังคมได้ในที่สุดนั่นเอง!!

################################