“ดร.กนกวรรณ รมช.ศธ. เป็นประธานเปิดอาคารวรพัฒน์นวสิกขาภายใต้กิจกรรม The Sphere of Innovative Education 2020 !!

0
126

“ดร.กนกวรรณ รมช.ศธ. เป็นประธานเปิดอาคารวรพัฒน์นวสิกขาภายใต้กิจกรรม The Sphere of Innovative Education 2020 !!

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ) เป็นประธานเปิดอาคารวรพัฒน์นวสิกขาภายใต้กิจกรรม The Sphere of Innovative Education 2020 ณ โรงเรียนวรพัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อาคารวรพัฒน์เป็นอาคารเรียน”บันดาลใจ”ที่ผู้ก่อตั้งโรงเรียนที่อยากให้หาดใหญ่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ มีโรงเรียนสัญชาติไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ด้วยต้นทุนที่เอื้อให้คนไทยเข้าถึงได้และเป็นโรงเรียนนวัตกรรมสำหรับเด็กยุคใหม่ที่ต้องการพื้นที่ที่ท้าทายต่อความอยากเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในยุคศตวรรษที่ 21 ภายในอาคารมีห้องเรียนและนวัตกรรมต่างๆที่ตอบสนองความต้องการที่ตรงจุดของผู้เรียน และดึงดูดให้อยากเรียนรู้ อาทิ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องศิลปะ ห้องเรียน-ซ้อมดนตรี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดที่สามารถตอบสนองผู้เรียนได้ในทุกมิติ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

รมช.ศธ.กล่าวชื่นชมผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนจากหลากหลายประเทศมารวมไว้ในโรงเรียนบันดาลใจแห่งนี้ ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการจัดการศึกษา ซึ่งมีการนํานวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน และสร้างนวัตกร โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการเปิดกว้างทางความคิด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง “Leraning By Doing” เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่พลเมืองของชาติยุคศตวรรษที่ 21 ในมิติการใช้ปัญญาอย่างสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่!!

ปรานี บุญยรัตน์ : ข่าว / ภาพ

################################