พิษณุโลก โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยและรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ( โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ )

0
104
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

พิษณุโลก โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยและรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ( โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ )
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยและรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ( โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์)
ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง มียุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในด้านที่ตั้งเนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อเชื่อมต่อกับภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ และเป็นจังหวัดที่มีลักษณะเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคอินโดจีน จึงทำให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้สัญจรและผู้ใช้รถผ่านเส้นทางสายหลักในพื้นที่ ทั้งรถบรรทุก รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สำนักงาน คปภ.ภาค 2 ( นครสวรรค์) จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดโครงการดังกล่าวในพื้นที่ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นต้นแบบในการให้รถทุกคันบูรณาการจัดให้มีการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ พ. ศ. 2535 โดยประสานกับอำเภอวัดโบสถ์ในการสำรวจในตำบลของอำเภอวัดโบสถ์ เพื่อให้มีการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ. ศ. 2535 ให้ครบทุกคัน ตลอดจนร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
สำหรับโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยและรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ( โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยและสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ประกันภัยให้แก่ประชาชนทั่วไป ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าคุณประโยชน์ของการประกันภัย และสามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม พร้อมการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัยและสามารถใช้สิทธิ์ประโยชน์ด้านการประกันภัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกบูธประชาสัมพันธ์การประกันภัย ของหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ และมีการตรวจสุขภาพรวมทั้งการบริการซ่อมยานยนต์ ถ่ายน้ำมันเครื่อง และรับทำประกันภัย พ.ร.บ. ภาคบังคับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ การลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ รายการส่งเสริมการประกันภัยและการลงทุนเหตุบนท้องถนนจำนวน 14 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย คปภ. จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวัดโบสถ์ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ใช้ตำรวจภูธรวัดโบสถ์ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ และองค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่งในอำเภอวัดโบสถ์ และยังมีการลงนาม MOU ระหว่างอำเภอวัดโบสถ์และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ มอบหมวกนิรภัยให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนจำนวน 2,400 ใบ พิธีปล่อยขบวนแห่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ด้านการประกันภัยและความปลอดภัยบนท้องถนน กิจกรรมเสวนาหัวข้อ ประกันภัย พ.ร.บ. ช่วยอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ เป็นต้น ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก