ร้อยเอ็ด•••••• ชาวอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี”ลงแขกเกี่ยวข้าว” ปี พศ.2563

0
204
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ร้อยเอ็ด••••••
ชาวอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี”ลงแขกเกี่ยวข้าว” ปี พศ.2563
วันนี้(26พ.ย.63) เวลา 10.00น. นายชิณกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย เดินทางมาเป็นประธาน ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประเพณีแสดงให้เห็นถึงความนำ้ใจของคนไทยที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชน ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวอิสานที่ควรอนุรักษ์ให้ลูกหลานสืบต่อไป และยังเป็นการน้อมนำเอาพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต โดยร่วมกับทุกภาคส่วนกรรมการเอกชนโดยเฉพาะเบทาโกมจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ลงแขกเกี่ยวข้าว” ปี พ.ศ.2563 เพื่อน้อมนำพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของข้าราชการ พนักงาน ประชนทุกภาคส่วน ร่วมมือร่วมใจสร้างสายใยเชื่อมโยงคนทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังนำไปสู่ความสามัคคีและยั่งยืน สืบต่อไป.
••••••••
บพิตร จำปา ,คณิต ไชยจันทร์ ,กุลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพ ข่าว