“บุญลือ”กมธ.กีฬา นำถก พ.ร.บ. กีฬา พร้อมจัดสัมมนา “ฟิตร่างกายสู้ภัย COVID -19”

0
1285

“บุญลือ”กมธ.กีฬา นำถก พ.ร.บ. กีฬา พร้อมจัดสัมมนา “ฟิตร่างกายสู้ภัย COVID -19”

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 416 ชั้น 4 อาคาร รัฐสภา

1.พิจารณาแนวทางแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์คุณสมบัตินักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลในมหาวิทยาลัย ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ไทย พ.ศ. 2559 ตลอดจน กฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนจาก นายนิพนธ์ ชวลิตมณเทียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เพื่อให้พิจารณาแนวทางแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์คุณสมบัตินักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลในมหาวิทยาลัย ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยา ลัยแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 ตลอดจน กฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการกีฬา ได้ทราบข้อเท็จจริงว่า คณะกรรม การกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หรือ กกมท.ได้ออกระเบียบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นข้อบังคับและเป็นหลักเกณฑ์ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย โดยในเรื่องกำหนดคุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้สมัครแข่งขัน ในหมวด 3 ข้อ 6 ข้อ 8 และข้อ 8 โดยเฉพาะข้อ 8.3 ได้จำกัดห้ามมิให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ส่งนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในนามผู้แทนประเทศไทย จากการรับรองของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ หรือเอเชี่ยนเกมส์ หรือซีเกมส์ หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศของโลก หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเซียน เกินกว่าจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบชนิดกีฬานั้น ๆ ซึ่งกีฬาบาสเกตบอลกำหนดจำนวนไว้ไม่เกิน 2 คน

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย จึงเห็นว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าว อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลของชาติ เนื่องจากนักกีฬาบาสเกตบอลที่มีความสามารถระดับชาติมีจำนวนมากขึ้นและกระจายอยู่ในหลากหลายมหาวิทยาลัย การจำกัดจำนวนไว้เพียงมหาวิทยาลัยละ 2 คน ทำให้นักกีฬาบาสเกตบอลหลายคนขาดโอกาสในการแข่งขันเพื่อสถาบัน และขาดประสบการณ์ที่จำเป็นในการแข่งขันในนามทีมชาติ ดังนั้น จึงควรเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ส่งนักกีฬาทีมชาติเข้าแข่งขันได้มากขึ้น

นอกจากนี้ การกำหนดรายการแข่งขันในนามประเทศไทยไว้หลากหลายรายการ โดยไม่ระบุรายการแข่งขันครั้งใด มีปัญหาในทางปฏิบัติในกรณีที่นักกีฬาเคยเข้าแข่งขันในนามทีมชาติในเกมส์อุ่นเครื่องหรือเกมส์ที่ไม่สำคัญ เพื่อคัดเลือกสู่เกมส์ที่สำคัญและต่อมาก็มิได้รับการคัดเลือกอีกกลับมีรายชื่อติดทีมชาติจนไม่สามารถเข้าแข่งขันให้มหาวิทยาลัยได้ หรือในกรณีเคยติดทีมชาติย้อนหลังไป 2 -3 ปี แต่ปัจจุบันมิได้มีรายชื่อในทีมชาติ ก็ไม่สามารถเข้าแข่งขันในรายการ

กีฬามหาวิทยาลัยได้ ซึ่งทั้งสองประเด็นหลักดังกล่าว สมาคมกีฬาบางสเกตบอลแห่งประเทศไทยเห็นควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

1) การส่งรายชื่อนักกีฬาทีมชาติเข้าแข่งขันที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในนามประเทศไทย เห็นควรปรับเปลี่ยนให้สามารถส่งชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยไม่จำกัดจำนวน หรือให้ส่งได้ 4 คน แต่ลงสนามได้คราวละไม่เกิน 2 คน และควรกำหนดจำนวนนักกีฬาที่มิได้มีสัญชาติไทยในแต่ละทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันแทน

2) การกำหนดรายการแข่งขันในนามทีมชาติ ให้ถือเอารายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันที่เป็นทางการ ได้แก่ ซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ ครั้งล่าสุด เป็นเกณฑ์ในการกำหนดการเป็นทีมชาติ

ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในเบื้องต้นได้เห็นด้วยกับข้อร้องเรียนจากสมาคมกีฬาบาสเกต บอลแห่งประเทศไทยทั้ง 2 ประเด็นข้างต้น อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำข้อร้องเรียนดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม และหารือร่วมกับสมาชิกในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งมีจำนวน 122 สถาบันเสียก่อน เพื่อให้ได้รับความเห็นชอบร่วมกันและคณะอนุกรรมการจะเร่งพิจารณาแก้ไขปรับปรุงออกระเบียบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 รวมถึง กฎ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่มีความมุ่งเน้นถึงการสร้างนักกีฬาที่มีคุณภาพให้มีมากขึ้นในสถาบันการศึกษามากกว่าจะให้มีการซื้อขายนักกีฬาระหว่างสถาบัน

มติที่ประชุมคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ เห็นด้วยกับการดำเนินการของคณะอนุกรรมการที่จะนำข้อร้องเรียน 2 ข้อ ของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเสนอต่อที่ประชุมเพื่อหารือร่วมกับสมาชิกในคณะกรรมการบริหามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ทั้ง 122 สถาบัน เพื่อให้ได้รับความเห็นชอบร่วมกันและให้คณะอนุกรรมการจะเร่งพิจารณาแก้ไขปรับปรุงออกระเบียบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 รวมถึง กฎ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ พร้อมกันนี้ คณะอนุกรรมาธิการขอเสนอให้คณะอนุกรรมการได้เชิญ นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อให้ทราบหลักการและเหตุผล รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันให้มีการแก้ไขปรับปรุงออกระเบียบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 รวมถึง กฎ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ต่อไป

2.พิจารณาจัดโครงการสัมมนาของคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ฟิตร่างกาย สู้ภัย COVID -19” ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีรัตนวิทยา โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ!!

################################