“กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การนำข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการของกรมบังคับคดี!!

0
494

“กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การนำข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการของกรมบังคับคดี!!

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องขายทอดตลาดทรัพย์ อาคารอสีติพรรษ นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การนำข้อมูลทางอิเล็กทรอ นิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการของกรมบังคับคดี ซึ่งมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวน 179 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชิต เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี นายไพบูลย์ เมฆมานะ ผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี และนางสาวอรอุมา เก่งทางดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมบังคับคดีสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปวางแผน กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ และการปรับกระบวนการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี ให้สนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น!!

################################